HUSEIN TOKIĆ: Eksperti iz Vlade TK definitivno urušavaju zdravstveni sistem

Predsjednik Kluba zastupnika SDBiH u Skupštini TK Husein Tokić podnio je dva pitanja povodom očiglednog urušavanja zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu.

Prvo pitanje upućeno premijeru i ministarstvu zdravstva odnosi se na nezakonitosti oko imenovanja Upravnog odbora UKC Tuzla i imenovanja direktora i pomoćnika direktora UKC Tuzla koji ne ispunjava zakonom predviđene uslove.

Naime, bez obzira što je Federalna uprava za inspekcijske poslove svojim inspekcijskim nadzorom utvrdila da Upravni odbor UKC Tuzla nije imenovan u skladu sa članom 64.stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH niti u skladu sa stavom 6. istog člana budući da u Upravnom odboru nema predstavnika Federacije BiH. Također, utvrđeno je da pomoćnik direktora za medicinske poslove ne ispunjava opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka tj. da nema specijalistički ispit i pet godina radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita, kao i da je novomenovani generalni direktor stekao doktorsku disertaciju i zvanje docenta na neakreditovanom privatnom univerzitetu Kallos u Tuzli.

Javno pitam ministra zdravstva i premijera šta će učiniti da ove nezakonitosti dokinu i zaustave?

Jesu li ovo stručni i kompetentni kadrovi premijeru za koje ste se rekli zalagati kod imenovanja u svom ekspozeu?

Pitam gospodu iz Naše stranke jesu li ovo principi o kojim je govorio gospodin Bešlagić, stručnost, kompetentnost i odgovornost? Za vas jedni principi važe u Sarajevu, a drugi u Tuzlanskom kantonu.

Očekujemo od vas premijeru da promtno ispravite i zaustavite ove nezakonitosti, a od nadležnih institucija, prije svega tužilaštva da ispita, utvrdi i procesuira ove nezakonitosti.

Drugo pitanje uputio je Vladi TK gdje ih pita hoće li ukinuti svoju diskriminirajuću Odluku o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu. Navedena odluka je diskriminirajuća za JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Banja „Ilidža“ Gradačac jer je izbacuje iz Modela 1. finasiranja i na taj način dovodi u pitanje njen ekonomski opstanak, a prije svega radna mjesta njenih uposlenika?

Navedenom odlukom finansiranje produžene medicinske rehabilitacije, a koje se provodi u JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Banja „Ildža“ Gradačac od 1980 godine, izdvojeno je iz Modela 1 odluke iz sekundarne bolničke zdravstvene zaštite – fizijatrija.

Za Tuzlanski kanton za sekundarnu bolničku zdravstvenu zaštitu – fizijatrija potrebno je 135 postelja i 9,03 timova od čega je JZU Banja „Ilidža“ Gradačac do sada više od 40 godina i u 2021. godini provodila ovaj posao sa 75 postelja, 5 (pet) timova i 27 373 BO dana od ukupno 46 850 BO dana planiranih za TK, što znači da u tekućoj 2021. godini navedeana ustanova provodi više od 50% sekundarne bolničke zdravstvene zaštite-fizijatrija za Tuzlanski kanton.

Shodno članu 106. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH broj: 46/10 i 75/13) lječilište je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi i specijalistička i bolnička rehabilitacija, a zato navedena zdravstvena ustanova ispunjava uslove propisane u Naredbi o standardima i normativima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH ( Službene novine FBiH broj: 82/14, 107/14 i 58/18) i kao takva registrovana od strane Ministarstva zdravstva TK i upisana u sudski registar kao djelatnost bolnica.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) propisano je „osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministarsva zdravstva“. Iz čega jasno proizilazi da ova odredba daje pravo i dispozitiv ministru zdravstva TK da predloži Model 1. finansiranja, a i Vladi TK da to usvoji svojom odlukom i spriječi propadanje JZU Banja „Ilidža“ Gradačac, a samim tim i opstanak više od 90 radnih mjesta ili će pak Vlada nastaviti sprovoditi svoju odluku donešenu 8.12.2021. godine u interesu nekih privatnih centara moći.

Ukoliko se ovo ne promijeni najvjerovatnije da će se desiti gašenje posljednjih bolničkih kapaciteta u gradu Gradačcu koji nisu bili ugašeni ni u ratnim okolnostima jer su djelovali na izmještenoj lokaciji.