U Rudniku soli “Tuzla” se radovi po “spornom ugovoru” privode kraju, a iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona muk i tišina

Na zahtjev Huseina Tokića, zastupnika Socijaldemokrata BiH u Skupštini TK, Rudnik Soli Tuzla dostavio je informaciju o statusu spornog ugovora za izradu bušotina sa kompanijom “Mining&Driling” Gračanica, a zbog koga je u februaru Tužilaštvo TK pod nadzorom tužioca Ćazima Serhatlića provelo dramatičnu akciju pretresa službenih prostorija i privođenja istaknutih kadrova Socijaldemokrata BiH.

Odgovor je sadržajan i jasan: nema nikakvih problema sa ugovorom, da poslovi na bušenju istražno-eksploatacionih bišotina idu u skladu sa ugovorenom dinamikom, da izvođač trenutno izvršava bušenje pete (5) istražno-eksploatiocone bušotine na pogonu Tetima, te da će šesta završiti u skladu sa ugovorenim rokom s tim da sedma nije istražno-eksploataciona već kontrolno-sigurnosna i da će se ona bušiti u skladu s nalogom Federalne uprave za inspekcijske poslove na području potopljene jame “Tušanj” i da za nju treba više vremena.

Iz odgovora na poslaničko pitanje iz maja mjeseca je jasno naznačeno da su nadležni organi među kojim su federalna Inspekcija za rudarske poslove i resorno Ministarstvo utvrdili da je sve u redu i bušotine se rade po planiranoj dinamici. Prosto rečeno i tada je bilo sasvim jasno da nema štetnih posljedica niti nezakonite koristi bilo kome. Ima samo velika ušteda za Rudnik Soli Tuzla.

Tek površan uvid u tendersku dokumentaciju, provedenu proceduru, izbor najpovoljnijeg ponuđača i ugovorenu cijenu koja je oko 3 miliona manja od predviđene, bio je dovoljan da se shvati kako u ovom predmetu nema pravne šupljine niti propusta po kome bi se moglo utvrditi bilo kakvo počinjenje krivičnog djela.

Ključna stvar za koju je Tužilaštvo TK teretilo vd direktora rudnika i naše kadrove je da se sklopio ugovor sa firmom koja ima samo jednog zaposlenog i da nema ni ljudske ni materijalne resurse da obavi ovaj posao. Međutim, vrijeme i urađeni posao ih demantuje. Poslovi idu po ugovorenoj dinamici i tamo je prošao domaći izvođač koje je za milion KM povoljniji od drugog plasiranog ponuđača iz Bugarske.

Druga stvar koja se stavlja na teret osumnjičenim je da se kod sklapanja ovog posla nije primijenio Zakon o javnim nabavkama mada je Tužilaštvo moralo znati da se u Rudniku soli “Tuzla” isti ne primjenjuje nego da se primjenjuje interni pravilnik o nabavkama koji je u ovom javnom pozivu do “posljednjeg zareza” primijenjen uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora i resornog ministarstva.

Da se nije sklopio ovaj posao Rudnik soli “Tuzla” bi već iduće godine poslovao sa 40% smanjenom proizvodnjom i ugrozio bi poslovanje dvije velike kompanije Solanu i SISICAM SODA Lukavac jer bi iste ostale bez ključne sirovine. Da se radi o dobroj investiciji i dobro sklopljenom poslu za firmu, govori i rast dionica Rudnika soli na berzi i to od proljeća sa 7 KM na 28 KM u  septembru o.g.

Jednako površan uvid u primjenjene posebne istražne metode jasno ukazuje na grubu zloupotrebu posebnih istražnih radnji i nedolično ponašanje Tužilaštva Tuzlanskog kantona, koje se u ovom slučaju stavilo direktno u funkciju političkog dvojca “Jasmin Imamović – Mirsad Kukić”, i koja pokušava anulirati svaki vid objektivnog ugrožavanja hobotnice na čijem čelu stoji ovaj dvojac.

Jedini slučaj pretresa prostorija centrale političkog subjekta u BiH ili javnog sramoćenja i oduzimanja mobitela jednom od načelnika općina desili su se pred našim očima, a evo nekoliko mjeseci nakon dramatične akcije na kojoj je Tužilaštvo navodno radilo duže od godinu dana danas ima epilog u tome da se ovaj uspješan i koristan ugovor za Rudnik Soli Tuzla u potpunosti realizuje bez bilo kakvih problema.

Tužilaštvo se nije ni osvrnulo na činjenicu da je svojim postupanjem moglo stvoriti višemilionsku štetu, a što je izbjegnuto ispravnim postupanjem nove uprave Rudnika Soli. Hrabro i profesionalno su pozvali predstavnike federalne Rudarske inspekcije i resornog Ministarstva, uveli izvođača u posao i bušotine se rade po planu što se jasno vidi iz odgovora na poslanička pitanja.

Ovo je veliki poraz tužioca Ćazima Serhatlića ,očito “pogodnog tužioca”, koji vodi sve moguće sporne istrage prema Socijaldemokratama BiH, što je još jedna potvrda da se predmeti u ovom Tužilaštvu dodjeljuju tendenciozno. Javnosti je poznato da se godinama u Tužilaštvu TK ne koristi sistem nasumične dodjele predmeta, čija svrha je upravo izbjegavanje tendencioznih istraga. Serhatlić u svim spornim istragama ima i evidentan sukob interesa ili bi kao potencijalni svjedok morao biti isključen iz same istrage. To očigledno ne smeta onim koji dodjeljuju predmete, te baca tešku sjenu i na ovaj proces.

Socijaldemokrate BiH nisu jedan čovjek ili nekoliko njih. Mi smo ozbiljan politički subjekt koji okuplja niz stručnih, moralnih i društveno odgovornih, ali iznad svega hrabrih i odlučnih pojedinaca, koji su spremni za svaki vid zakonite borbe. Pozivamo odgovorne i profesionalne tužioce da se izborimo da građani zgradu u kojoj navedeni rade ne prozivaju “čađavom mehanom” ili “kućom izgubljenog kredibiliteta”, već da gradimo instituciju koja će efikasno, zakonito i moralno provoditi svoju važnu društvenu funkciju.

Javno pozivamo nadležne institucije, a prije svega Ured disciplinskog tužioca, VSTV, Federalno Tužilaštvo da se ozbiljno posvete sprečavanju zlouptreba i očitim nezakonitim postupcima pojedinih tužilaca u Tužilaštvu TK.