Usvojen nacrt Zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti

Na 10. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojen Nacrt zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, kojeg je predložila zastupnica prof.dr. Meliha Bijedić (SDBiH). Zakon će u daljoj proceduri biti upućen nadležnim ministarstvima na svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom u roku od najviše 60 dana održat će se javna rasprava.

Posljedica nepostojanja propisa rezultira nemogućnošću kontrole usluga koje se pružaju na tržištu, posebno u ustanovama koje se brinu o osobama sa invaliditetom. Upravo iz tih razloga važan je i ovaj Zakon. To je značajna oblast, posebno za najranjiviju kategoriju – djecu, ali i za sve osobe sa invaliditetom, a nije uređena.

Predloženim Zakonom uredili bi se poslovi specijalnog edukatora i rehabilitatora, logopeda i audiologa i socijalnih pedagoga, uvjeti za obavljanje ovih djelatnosti, dužnosti, stručni nadzor nad radom stručnjaka iz navedenih područja. Ovim zakonom, bilo bi jasno definisano ko može i ko treba da radi sa osobama sa invaliditetom, kako radi, da li prati nove pristupe u radu sa djecom s posebnim potrebama, osobama sa invaliditetom, govorno-jezičkim poteškoćama i socijalno isključenim osobama.

Bilo bi osigurano poštivanje Evropskih konvencija kojih je naša zemlja potpisnik, a prije svega, osobama sa invaliditetom bilo bi osigurano jedno od osnovnih prava – pravo na adekvatnu zaštitu.

Profesorica Bijedić je prilikom elaboracije Zakona podsjetila zastupnike u Parlamentu FBiH da su u decembru jednoglasno usvojili 18 Zaključaka za poboljšanje uslova u Pazariću i drugim institucijama sličnog karaktera. Pozvala je sve institucije, ministarstva, tijela i pojedince označene kao nosioce realizacije ovih zaključaka da užurbano rade na završetku aktivnosti implementacije zaključaka sa tematske sjednice kako bismo osigurali poboljšanje stanja u institucijama koje brinu o osobama sa invaliditetom.