Zahtijevamo hitno obustavljanje pokušaja diskriminacije Lukavca, Živinica i Teočaka

U zadnjoj fazi vladavine SDP-a i PDA, odnosno dvojca Jasmin Imamović – Mirsad Kukić, došlo je do pokušaja nanošenja enormne štete po lokalne zajednice Lukavac, Živinice i Teočak i nedopustive diskriminacije građana. Šteta koja bi se nanijela ovim sredinama je oko 3 miliona KM godišnje. Dugogodišnja primjena postojećih propisa pokazala je da su pojedine lokalne zajednice koje imaju vještačka jezera na svojim površinama višestruko “ravnopravnije” od spomenute tri u Tuzlanskom kantonu. Iznosi koji se izdvajaju za “potopljene površine” su zanemarivi, a potpuno odsustvo interesa za jezera onih koji upravljaju Modračkim jezerom rezultiralo je danas izrazitim zanemarivanjem svih vidova održavanja akumulacije. Jezero je puno nanosa, obalni pojas je zapušten, a kvalitet vode nedopustivo loš. Upravitelj jezerom Modrac JP “Spreča” jedine brige koje ima su održavanje kruga oko brane, te redovna naplata za vodu koju “isporučuju” industriji i električnu energiju koju proizvedu. Krajem prošle godine stupio je na snagu novi propis koji je najavio prvi korak u pokušaju ispravljanja nepravdi prema jezerima i lokalnim zajednicama.

“Zakon o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidro-akumulacionih objekata” objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 105/21, predviđa da se za sva potopljena jezera izdvajaju isti iznosi po jedinici površine. Odmah po stupanju na snagu ovog propisa kreće sinhronizirana akcija JP “Spreča” kojim upravljaju kadrovi SDP-a, u kojoj se obmanjuju javnost i organi vlasti najavom “enormnog povećanja cijena vode za građanstvo” ili “osam puta većim izdvajanjima”.

Ako se ima u vidu da je JP Spreča gotovo polovinom u privatnom vlasništvu, postavlja se pitanje može li ovakvo preduzeće uopće štiti javni interes? U pozadini, a bez učešća direktno pogođenih lokalnih zajednica, kreiran je prijedlog izmjene Zakona po kome bi se jezera Modračko i Snježnica izuzeli od ove naplate. Tako bi za sva vještačka jezera u BiH lokalne zajednice imale ovu vrstu naknade, a Lukavac, Živinice i Teočak bi bili izuzeti. U okviru ove kampanje koju je nominalno provelo JP Spreča inicijatori su uspjeli obmanuti i neke zastupnike u vijećima lokalnih zajednica, Vladu TK i neke od zastupnika sa TK, tako da se u parlamentarnoj proceduri našla incijativa da se diskriminatorno izuzmu ova dva jezera. Nakon pažljive analize novog zakonskog rješenja i proračuna vidi se da bi, u slučaju da se novo “finansijsko opterećenje” primjeni na ukupne količine vode koje se isporuče korisnicima u omjeru u kome troše vodu iz jezera Modrac, došlo do povećanja cijene po 1 m3 vode za 0,08 KM po m3, a trenutna cijena je 0,083 KM za kubni metar. To bi za TE Tuzla iznosilo oko 800.000 KM godišnje, Fabrika Sode bi platila 560.000 KM, a GIKIL 400.000 KM za godinu. Poseban kiuriozitet čini to što se Spreča bori da se i jezero Snježnica izuzme iz sistema naplate, jer to nije jezero za hidroelektranu. Iako znaju da bi cijenu platila Termoelektrana Ugljevik u Republici Srpskoj za vodu koju koristi iz akumulacije, nejasno je za koga se bore na ovaj način? Ukoliko preduzeća koja gazduju našim jezerima ne mogu osigurati i obeštećenje građana na njihovim obalama, mogu tražiti da istim upravlja neko drugi. Neprihvatljivo je da komotno i ležerno ostvaruju značajne prihode i lagodno žive dok se zanemaruju građani koji trpe posljedice tih akumulacija i sami ekosistemi akumulacija. Smatramo da ova povećanja nisu “enormna” ili “dramatična” kako se govori, posebno ako imamo u vidu da se izdvaja za namjenu za koju do sada nije bilo prihoda lokalnim zajednicama u nivou kako je to u ostatku BiH.

Pružamo punu podršku u traženju načina podrške spomenutim, ali i drugim preduzećima, ali smatramo da su to uspješni kolektivi sa znatnim prihodima i ostvarenoj dobiti. U najviše “pogođenom” preduzeću to je ispod 2% od ukupne godišnje dobiti. Vjerujemo da lokalne zajednice zavređuju barem toliko pažnje onih koji se koriste vodom. JP Spreča može vrlo lako smanjiti ove iznose ako pokrene aktivnosti na utvrđivanju objektivne granice jezera Modrac, te omogući lokalnim zajednicama da štite ušće Spreče i Turije od poplava, da se produbi jezero i time smanje “potopljene površine”.

Cijenimo da se u kratkom vremenu najmanje trećina površina mogu predati lokalnim zajednicama u reonu Bikodže-Turija-Babice i Šerići-Suha-Kiseljak, a što ove zajednice traže godinama od Spreče i kantonalnih vlasti. Jasna granica do područja u kome se jezero danas nalazi, izgradnja zaštitnog nasipa na ovoj granici i čišćenje nanosa unutar jezera. Time ćemo dobiti više vode u jezeru i manje zauzete površne. Moći ćemo kretati se i koristiti unutar prostora koji je danas zvanično jezero, a voda do njega dođe samo kad su najveće poplave ili maksimalan nivo vode i samo dodatno degradira zemljište.

Socijaldemokrate BiH najoštrije osuđuju ponašanje JP Spreča i pojedinaca iz prethodnog sastava Vlade TK zbog direktnog rada protiv interesa građana Lukavca, Živinica i Teočaka.

Zahtijevamo da se odmah ponište odluke svih organa, uključujući i podršku ranijeg sastava Vlade TK, koje su utemeljene na lažnoj kalkulaciji JP Sreča. Zahtijevamo od JP Spreča da odmah obustavi sve aktivnosti u pokušaju opstrukcije prava tri lokalne zajednice na Tuzlanskom kantonu. I konačno, tražimo odgovornost uprave JP Spreča koja, i pored upoznavanja sa bitnim činjenicama ove inicijative, i dalje istrajava na svojim stavovima. Lokalne zajednice koje imaju vještačka jezera na svojoj površini moraju biti ravnopravno tretirane, pa bez obzira da li se nalazile u Bosni ili Hercegovini i ko obnaša vlast u njima. Pružamo podršku u traženju boljih rješenja, ali oštro osuđujemo svaki vid diskriminacije. Građani Tuzlanskog kantona i svih lokalnih zajednica moraju imati jednak tretman u svim pitanjima, pa i u potapanju teritorija vještačkim jezerima.