OLGICA BEŠIĆ: Osnivanjem SDBiH dobila sam nadu da je u BiH prava socijaldemokratija moguća

U seriji intervjua Gradske organizacije SDBiH Tuzla, razgovarali smo sa Olgicom Bešić, potpredsjednicom Gradske organizacije SDBiH Tuzla.


Rad SDBiH i dalji planovi?

Nakon 28 godina moje političke aktivnosti u SDP-u BiH, uviđam da na političkoj sceni nema dovoljno izoštrene i kompetentne stranke koja bi radila na sticanju povjerenja građana i gradila društvene procese na principima socijalno demokratskog društva, odgovornog i otvorenog, a prateći standarde modernih demokratskih društva. Pojavom ideje osnivanja SDBIH, političkim programom, a i ljudima kojim je predstavljena ponovo dobijam nadu da je u Bosni i Hercegovini prava socijaldemokratija moguća.

Do sada sam u aktivnostima SDBIH, GO Tuzla, kao jedan od potpredsjednika GO, uspjeli da isprofiliramo stranku koja je u kriznim političkim događanjima već odreagovala na ispravan način.

SDBiH vidim kao autentičnu, odgovornu i fleksibilnu političku organizaciju koja je u stanju ostvarivati interese svih građana i naroda koji žive u BiH, štiteći ih od diskriminacije po bilo kojoj osnovi, što smatram ostvarivanjem osnovnih principa socijaldemokratije :

  • sloboda – ne samo građanska sloboda, već i sloboda od diskriminacije, zavisnosti, i od nosilaca zloupotrebljavane političke moći,
  • jednakosti socijalna pravda – ne samo pred zakonom već i ekonomska i socijalno-kulturna jednakost, kao i jednake mogućnosti za sve
  • solidarnost– jedinstvo i empatija prema žrtvama nepravde i nejednakosti.


GO SDBiH Tuzla i kako vidite dalji razvoj stranke?

GO SDBiH Tuzla kao najveća gradska organizacija snosi ogroman teret i odgovornost pri realizaciji svih navedenih zadataka i principa. Pošto je sastavljena od izuzetno odgovornih, kompetentnih i čestitih ljudi, sve svoje aktivnosti provodi sa lakoćom.

Očekujem da se SDBiH razvije u vodeću, dobro organiziranu, osposobljenu i konkurentnu snagu na BiH političkom prostoru. Uz podršku građana u demokratskom izbornom procesu mislim da će SDBiH odlučno uticati na izgradnju unutrašnjih odnosa i razvoj BiH.


Šta novo nudi SDBiH, posebno za Grad Tuzlu?

Globalno gledajući mnogo segmenata, koji se realno mogu razvijati, u Tuzli je odavno zapostavljeno. To se prvenstveno odnosi na: jačanje ekonomije i zapošljavanje, razvoj proizvodnog i uslužnog biznisa, uspostavljanje efikasne, stručne i racionalne gradske uprave, efikasno ubiranje prihoda u javne fondove, reformu socijalne politike, konciznije razmatranje boračkih pitanja, pronalaske načina za povećanje stope nataliteta, poboljšanja demografske strukture i zaštite porodica sa djecom, razvijanje savremenog i dostupnog zdravstvenog sistema, razvoj obrazovanja i nauke, podršku mladima i razvoj sporta, razvoj turizma, razvoj efikasnog  pravosuđa, rad na prostornom uređenju i zaštiti okoliša kao i jačanje lokalne samouprave- vraćanje ovlasti mjesnim zajednicama i dr.

 

Šta su za Vas prioritetni koraci prema razvoju BiH koje SDBIH može i hoće učiniti?

Pošto dolazim iz obrazovanja to bi svakako bilo rješavanje problema u sistemu obrazovanja sa aspekta roditelja, učenika, prosvjetnog radnika i škole…(Nastavni planovi i programi, udžbenici, suficitarna i deficitarna zanimanja, veća finansijska ulaganja u osavremenjivanje obrazovnog procesa, …) .

Nadalje, živim u jednoj od rubnih mjesnih zajednica grada u koje se generalno jako malo ulaŽe te je nužno postići što kvalitetnije životne uvjete svih sugrađana s akcentom na rubne MZ-e Grada Tuzle ( Š.Brod,  Bukinje, Husino, Kiseljak, Pasci, Mramor, Dobrnja, Lipnica, Ljepunice, Slavinovići, Požarnica, Obodnica …), socijalno ugrožene ; razvoj infrastrukture- puteva, vodovodne, kanalizacione i rasjvetne mreže; širenje mreže centralnog grijanja, izgradnja i uređenje javnih površina i dr.

A  generalno to bi bilo rad na: programima zapošljavanja, očuvanju dobrih međususjedskih i  međunacionalnih odnosa, otkrivanju i procesuiranju svih oblika korupcije i nepotizma, aktivnijem i savremenijem pristupu  ekološkoj problematici grada,  izgradnji obdaništa, igrališta i zelenih površina,  uključivanju u svjetske standarde brige o životinjama i njihove zaštite ( napuštanje i dr.)

Mislim da kadar SDBIH to zna, može i hoće.