ŽARKO VUJOVIĆ: Nezakonitost je konstanta Vlade TK (VIDEO)

Žarko Vujović, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona podnio je inicijativu kojom od Vlade TK i premijera Vlade TK Kadrije Hodžića traži da se Upravni odbor UKC-a Tuzla (privremeni ili stalni) imenuje u skladu sa Zakonom o zdrastvenoj zaštiti.

Zakonom o zdrastvenoj zaštiti (,,Službene novine FBiH” br.46/10 i 75/13) u članu 64.stav(3) propisano je da: ,,Upravni odbor zdrastvene ustanove u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije zajedno čine predstavnici:
-Federacije-dva člana
-kantona- osnivača- po dva člana kojima je zdrastvena ustanova ujedno opća i kantonalna bolnica
– kantona- osnivača – po jednog člana kojima zdrastvena ustanova nije ujedno opća i kantonalna bolnica
– stručnih radnika zdrastvene ustanove- tri člana od kojih najmanje dva moraju biti iz reda zdrastvenih radnika.”

Kako je UKC Tuzla zdrastvena ustanova u vlasništvu Tuzlanskog kantona i FBiH sasvim je jasno da sastav Upravnog odbora mora odražavati gore navedenu strukturu.

Pošto se kod imenovanja Upravnog odbora ne postupa u skladu sa Zakonom tj.u njegovom sastavu nema dva člana koje imenuje Vlada FBiH, odnosno sve članove imenuje Vlada TK, dovodi se u pitanje zakonitost njegovog rada i akata koje donosi.

Shodno navedenom neophodno je da u saradnji sa Vladom FBiH imenuje zakoniti Upravni odbor i tako preduprije štetne posljedice koje mogu nastati u daljem funkcionisanju UKC- a Tuzla.

Na 48.sjednici Skupštine TK zatraženo je izjašnjenje, a da li vladajuća većina želi raditi po zakonu, može se vidjeti na osnovu samog glasanja.